Privacy Beleid

Ik neem kennis van het privacybeleid van de vastgoedmakelaar.

  1. De vastgoedmakelaar verwerkt persoonsgegevens van de kandidaat-huurder overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: AVG).
  2. De vastgoedmakelaar verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de kandidaat-huurder voor vastgoedbemiddelingsdoeleinden (zijnde het zoeken van kandidaat-huurders en het voorstellen van hun kandidatuur aan de opdrachtgever-verhuurder) alsook voor direct marketing doeleinden (zijnde het informeren van niet geselecteerde kandidaat-huurders van andere panden te huur die aan hun zoekcriteria voldoen).
  3. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (a) (aangezien de kandidaat-huurder zijn expliciete toestemming met de verwerking geeft middels deze fiche), artikel 6.1 (c) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die rust op de vastgoedmakelaar) en artikel 6.1 (d) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn voor het gerechtvaardigd belang van de vastgoedmakelaar om te ondernemen) van de AVG. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens enkel op basis van artikel 6.1 (a) (toestemming) plaatsvindt, heeft de kandidaat-huurder steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.
  4. Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de kandidaat-huurder worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met de vastgoedmakelaar verbonden zijn of met enige andere partner van de vastgoedmakelaar. De vastgoedmakelaar garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
  5. De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding en antiwitwaswetgeving) en minstens zolang de wettelijke verjaringstermijn ten aanzien van de vastgoedmakelaar loopt (bvb. op basis van de anti-discriminatiewetgeving).
  6. De kandidaat-huurder heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn. Hij kan tevens – onder bepaalde voorwaarden – zijn persoonsgegevens laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) AVG. Bovendien heeft de kandidaat-huurder het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen die hij zelf aan de vastgoedmakelaar heeft verstrekt en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vastgoedmakelaar. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de kandidaat-huurder gevraagd een e-mail te verzenden naar het e-mailadres van de vastgoedmakelaar met kopie van de identiteitskaart.
  7. De kandidaat-huurder heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
  8. De kandidaat-huurder beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 10000 Brussel – commission@privacycommission.be
Cookievoorkeuren

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Daarom beschrijven we hieronder de verschillende diensten en functies van de site die cookies gebruiken en laten we u beslissen welke cookies u wilt toestaan ​​of weigeren.

Houd er echter rekening mee dat als u bepaalde soorten cookies blokkeert, dit van invloed kan zijn op uw browse-ervaring op onze site en op de beschikbare functies.

We gebruiken verplichte functionele cookies om de site goed te laten werken. Ze zijn bijvoorbeeld nodig om het resultaat van een zoekopdracht te vinden of om de taalkeuze op te slaan.

Sommige functies, zoals de weergave van video's of kaarten, worden geleverd via externe componenten die zijn ontwikkeld door partners zoals YouTube of Google. Bepaalde componenten gebruiken cookies die deze derden waarschijnlijk in staat stellen het gedrag van internetgebruikers te volgen om bijvoorbeeld reclametargeting uit te voeren. De activering van deze functies en de bijbehorende cookies is daarom onderworpen aan uw toestemming.